PSU
Mathematics
Competition
2024

โครงการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567

กระตุ้น

เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์

ส่งเสริม

เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านคณิตศาสตร์

เตรียมพร้อม

เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต

ศูนย์สอบครอบคลุม
ที่นั่งสอบจำนวนจำกัด
0
ศูนย์สอบ
0
จังหวัดภาคใต้
0 +
รางวัลจากการแข่งขัน
รางวัล
จากการแข่งขันในแต่ละช่วงชั้น
รายการรางวัล
ระดับบุคคล
ระดับโรงเรียน
รางวัลจากการแข่งขัน
ลำดับที่ 1-3 ของการแข่งขัน
ทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 97 เป็นต้นไป
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 91-96.99
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 82-90.99
เกียรติบัตรเหรียญทองเแดง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 70-81.99
เกียรติบัตรชมเชย
รางวัลพิเศษ
ลำดับที่ 1 ของจังหวัด
*ลำดับที่ 1 ของจังหวัดในแต่ละช่วงขั้น สำหรับจังหวัดที่มีผู้สมัครสอบในช่วงชั้นนั้น ๆ มากกว่า 99 คน
เกียรติบัตร
ติดอันดับ 100 คนแรกมากที่สุด
เกียรติบัตร
Timeline
การรับสมัครสอบแข่งขัน
หมดเขตรับสมัคร

11 กรกฎาคม 2567

ปิดรับสมัคร 18.00 น.
ประกาศรายชื่อ

25 กรกฎาคม 2567

ผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบแข่งขัน

3 สิงหาคม 2567

ประถมปลาย ม.ต้น และ ม.ปลาย
ประกาศผล

26 กันยายน 2567

คะแนนและรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
FAQ
คำถามที่พบบ่อย
PMC คืออะไร

PSU Mathematics Competition การสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567

 • 09.00-11.00 น. ประถมศึกษาตอนปลาย
 • 09.00-11.30 น. มัธยมศึกษาตอนต้น
 • 09.00-12.00 น. มัธยมศึกษาตอนปลาย
 1. เป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา การศึกษาทางเลือก หรือบ้านเรียน (Homeschool) ที่อยู่ในประเทศไทย
 2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร เทียบเท่า หรือต่ำกว่า ซึ่งนักเรียนจะต้องลงสมัครให้ไม่เกินช่วงชั้นที่ตนเองกำลังศึกษา (โดยให้ใช้ระดับชั้นที่นักเรียนกำลังศึกษาในปีการศึกษา 2567)
 • ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 กรกฏาคม 2567

สอบแบบ Onsite

รูปแบบข้อสอบปรนัยระบายคำตอบจากตัวเลือก 5 ตัวเลือก

 • จำนวน 40 ข้อ
 • ข้อละ 2.5 คะแนน
 • แบ่งข้อสอบออกเป็น 3 ระดับ
  • ระดับพื้นฐาน (10 ข้อ)
  • ระดับปานกลาง (20 ข้อ)
  • ระดับสูง (10 ข้อ)
 • เวลาในการทำข้อสอบในแต่ละช่วงชั้น
  • ประถมปลาย 2 ชั่วโมง
  • ม.ต้น 2 ชั่วโมง 30 นาที
  • ม.ปลาย 3 ขั่วโมง

เลือกสอบได้ทั่ว 14 จังหวัดภาคใต้ มีทั้งหมด 20 ศูนย์สอบ

 1. จังหวัดกระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
 2. จังหวัดตรัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนสตรีทุ่งสง
 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 5. จังหวัดพังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
 6. จังหวัดพังงา โรงเรียนตะกั่วป่า (เสนานุกูล)
 7. จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 8. จังหวัดยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา
 9. จังหวัดยะลา โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”
 10. จังหวัดสงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 11. จังหวัดสตูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
 12. จังหวัดสตูล โรงเรียนอนุบาลสตูล
 13. จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 14. จังหวัดระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
 15. จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส
 16. จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
 17. จังหวัดพัทลุง โรงเรียนพัทลุง
 18. จังหวัดชุมพร โรงเรียนศรียาภัย
 19. จังหวัดชุมพร โรงเรียนสวนศรีวิทยา
 20. จังหวัดสงขลา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

ค่าสมัครสอบท่านละ 250 บาท

สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ PMC 2024 หรือคลิกที่นี่เพื่อสมัครสอบ

ชำระค่าสมัครผ่านบัญชี: ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
เลขบัญชี: 565-286492-3
ชื่อบัญชี: คณะวิทยาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

To be announced.

This link will be available soon.